Mẫu Đơn Xin Gia Hạn Chứng Nhận Tiêu Chuẩn Sản Phẩm

Dưới đây là mẫu Đơn xin gia hạn chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm, hãy liên hệ với INTECH nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT

ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

TÊN CƠ QUAN

CHỦ QUẢN

TÊN CÔNG TY

Số: …….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                  …….., ngày        tháng        năm ……

 ĐƠN XIN GIA HẠN CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM

Kính gửi: (Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm)

 

Công ty……. đã được cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm số ………., ngày…… tháng …….. năm …. của …….

Hồ sơ xin gia hạn bao gồm:

 

  1. Công văn xin gia hạn Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm kèm Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm và tiêu chuẩn cơ sở (nêu rõ bản gốc hoặc bản sao công chứng).
  2. Phiếu kết quả xét nghiệm định kỳ đối với sản phẩm sản xuất trong nước và thực phẩm đặc biệt nhập khẩu hoặc các thông báo lô hàng đạt chất lượng nhập khẩu đối với thực phẩm thông thường nhập khẩu (nêu rõ mấy bản).
  3. 01 mẫu sản phẩm có nhãn đang lưu hành (kèm nhãn phụ đối với thực phẩm nhập khẩu).
  4. Bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm (đối với sản phẩm sản xuất trong nước).

 

Công ty chúng tôi kính đề nghị quý cơ quan xem xét và gia hạn số chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm để Công ty tiếp tục được phép lưu hành sản phẩm.

 

Công ty chúng tôi cam kết bảo đảm chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm như đã công bố.

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Ký tên, đóng dâu)

Trên đây là toàn bộ nội dung về mẫu đơn xin gia hạn chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm.

Xem thêm: Xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm chuẩn GMP WHO

Xem thêm: GMP WHO là gì ?

 

    Tin liên quan